bloom-woman-and-man-doing-web-browser-development

Čime se bavi projekat PEERSolvers?

Projekat finansira Fond za nauku Republike Srbije u okviru programa IDEJE. Cilj projekta je razvoj modela kolaborativnog rešavanja problema u školskom kontekstu i njegova primena u formalnom obrazovnom sistemu u Srbiji.

Ovaj projekat daje odgovore na sledeća kako-da (how-to) pitanja:
 • Kako da razvijemo uspešniju saradnju između adolescenata dok rade na rešavanju problema u učionici?
 • Kako da razvijemo sposobnost boljeg pronalaženja rešenja za probleme u učenju?
 • Kako da unapredimo lične kompetencije učenika kroz aktivnosti učenika u učionici?
 • Kako da bolje razumemo učenje kroz proces saradnje u našim školama?
 • Kako da razvijemo i evaluiramo specifične programe podrške učenju u formalnom obrazovanju u Srbiji?
 • Kako da, na osnovu naših istraživanja, napravimo smernice za kreiranje sličnih programa i boljih učionica kao mesta za učenje?
bloom-online-video-conference-for-employees

Kako razvijamo bolje učionice?

Polazeći od sociokulturne psihologije, razvojne psihologije i pedagoških nauka, u okviru projekta razvijamo inovativni model za zajedničko rešavanje problema na osnovu podataka i istraživanja u kontekstu našeg društva i naših škola.

Dakle, kreiramo model.

Kreiranje modela predstavlja proces odabira najuticajnijih činilaca koji saradnju čine efektivnom. 

U našem slučaju, to sprovodimo u dve faze:

… zasnovanu na:

 • podacima o individualnim i grupnim faktorima (ne)produktivne vršnjačke interakcije
 • ličnim temama putem kojih se ovi faktori pojavljuju u kolaborativnom rešavanju problema
 • prethodnim iskustvima adolescenata i stavovima ka kolaborativnom rešavanju problema

… tokom procesa predavanja/učenja i testirati ga u dve interventne studije.

Prva interventna studija ispitaće efekte treninga na dve varijable na nivou grupe:

 • kvalitet interakcija tokom kolaborativnog rešavanja problema,
 • kvalitet rešenja u odnosu na predstavljene stvarne (kompleksne) probleme.

Pored toga, iskoristićemo podatke iz ove studije da napravimo finalna prilagođavanja treninga baziranog na PEER modelu.

Druga interventna studija testiraće efekte finalne verzije treninga na dve varijable na individualnom nivou:

 • naučna i građanska kompetencija u rešavanju problema,
 •  subjektivna iskustva učesnika u kolaborativnom rešavanju problema
Na osnovu empirijske provere modela razvija se program obuke nastavnika za podršku učenicima u razvoju veština saradnje u situaciji kolaborativnog rešavanja problema.

Šta je PEER model?

To je model za kreiranje programa obuke nastavnika zasnovan na četiri elementa efektivne saradnje u rešavanju problema.
Te elemente smo nazvali slovima P, E, E, i R.

P

Individualne razlike u zajedničkim vršnjačkim aktivnostima (Personality differences in joint peer activities). Mladim ljudima je potrebno da nauče, prepoznaju i vrednuju dobiti koje ostvaruju učešćem u radu grupa u koje pojedinci unose različite karakteristike ličnosti.

E

Pravila i vrednosti razmene ideja u dijalogu (Rules and values of Exchanging ideas in dialogue). Da bi interakcija među mladima bila konstruktivna, trebalo bi da sledi i poštuje određena pravila i vrednosti. Pravila dobre saradnje preveniraju ubeđivanja, sukobe, kao i razmimoilaženje i povlačenje.

E

Pravila i vrednosti razmene ideja u dijalogu (Rules and values of Exchanging ideas in dialogue). Da bi interakcija među mladima bila konstruktivna, trebalo bi da sledi i poštuje određena pravila i vrednosti. Pravila dobre saradnje preveniraju ubeđivanja, sukobe, kao i razmimoilaženje i povlačenje.

R

Spoljni resursi (External Resources). Raspoloživost i upravljanje svim osloncima i alatima koji doprinose saradnji i uspehu u rešavanju problema, a koje obezbeđuju nastavnik i škola, kao i digitalni mediji.

Koji će biti ISHODI PEERSolvers projekta?


Ujedinjujući ova četiri elementa, opisani model ne samo da pruža jedinstvenu sintezu dostupnog znanja o psihološkim činiocima koji doprinose kolaborativnom rešavanju problema, već će takođe služiti kao osnova da se, na osnovu istraživačkih nalaza, razviju programi za razvoj i podsticanje ovih veština.

Kompetencije kao što su kolaborativno rešavanje problema, kritičko mišljenje, sposobnost da se istraže pitanja od globalnog i lokalnog značaja, sposobnost da se razumeju perspektive drugih i da se evaluiraju akcije i njihove posledice, od ključnog su značaja za mlade ljude.

Obrazovni sistemi koji prepoznaju potrebu za razvojem takvih kompetencija su verovatno oni koji osposobljavaju učenike da žive u višestruko povezanom, raznolikom svetu i da prepoznaju dobre strane toga.

Verujemo da naš projekat predstavlja korak ka školama koje imaju moć da sistematično i sveobuhvatno pomažu mladima da jačaju svoje individualne kompetencije povezivanjem, umrežavanjem i konstruktivnom saradnjom.

Naš tim

Naš istraživački tim čine redovni profesori, vanredni profesori, docenti, naučni saradnici i asistenti sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu.

Naše škole partneri

Mesta na kojima se uči kako se zajedničkim radom rešavaju problemi!

Škole su nam važni partneri u istraživanju i kreiranju programa za mlade koji će im pomoći da bolje sarađuju jedni sa drugima u rešavanju raznovrsnih, realnih problema sa kojima se suočavaju u društvu u kojem žive.